Sử Dụng EQ khi Mix.

Video sau đây giới thiệu các bạn sử dụng EQ khi psychology-essays.com mix .